Koristi od Kreativne Matematike

Koristi od igre sa kreativnim kartama se ogleda u ranom ovladavanju brojevima, i simbolima, kao i njihovim međusobnim odnosima, razvoju mišljenja, logike, pažnje, strpljenja, tolerancije. Posebna vrednost igara sa kartama je navikavanje na poraz i njegovo sportsko prihvatanje i podnošenje.

Osnovna ideja prilikom kreiranja „Kreativne matematike“ bila je da se kroz igru upoznaju međusobni odnosi među brojevima i otkrivaju mogućnosti za dovođenje brojeva u vezu upotrebom računskih operacija.

Postoje različite varijante igre sa kreativnim kartama, od jednostavnog razvrstavanja i ređanja karata, pa do veoma složene i zahtevne igre koja se po broju mogućih kombinacija izdvaja od većine klasičnih društvenih igara.

Karte se mogu koristiti kao nastavno sredstvo u početnoj nastavi matematike. Ono što ih suštinski čini drugačijim od klasičnih nastavnih sredstava je činjenica da se znanja usvajaju i utvrđuju kroz igru. Osim što imaju izuzetnu edukativnu funkciju, matematičke karte imaju i naglašenu vaspitnu i socijalnu komponentu. Osnovna igra je tako osmišljena da težište nije na samoj „pobedi“ jer se cilj igre, to jest kriterijum na osnovu kojeg se stiže do pobede, ne zna do samog završetka. Time se obezbeđuje da sve karte imaju istu „vrednost“. Ovakvo rešenje je rezultat nastojanja da se kroz igru ostvaruju i vaspitni ciljevi, da deca shvate uspeh i neuspeh kao relativne pojave.

Kreativne matematičke karte mogu da posluže i za inkluzivno obrazovanje.