Osnovne igre (za sve od 5 do 95 godina)

Osnovna igra

U igri učestvuju 2-6 igrača, s tim što je preporuka da ih u početku bude 4. Može se igrati i u parovima, s tim što igrači u paru ne smeju sedeti jedan do drugog.

Početak igre:

 1. Svi igrači preseku karte, a deli ih igrač koji je presekao najveću.
 2. Igrač koji deli, daje karte igraču sa njegove leve strane na presecanje. Presečena karta predstavlja „ključ igre“ na osnovu koje se na kraju igre određuje pobednik. Ta karta može da se izdvoji bez gledanja ili da se pogleda i da se na osnovu nje pravi strategija igre.
 3. Podeli se po 5 karata, jedna po jedna, svakom igraču, počev od desnog igrača, koji i započinje igru.
 4. Na talon se izbacuje onoliko karata koliko ima igrača, a najviše 4.
 5. Kad se izbace sve karte iz ruke, deli se nova tura od po 5 karata. Ako u poslednjem deljenju nema da se podeli po 5 karata (zbog broja igrača), deli se jednak broj karata svakom igraču, a ostatak karata se ne koristi u igri.

Cilj igre:

 1. Igrač sa jednom svojom kartom treba da nosi sve one karte sa talona koje su rezultat jedne ili više matematičkih operacija, s tim što uvek mora objasniti kako je došao do rezultata.
 2. Igrači ne smeju međusobno menjati karte, niti otkrivati saigraču koje karte imaju.
 3. Moguće je uzeti i jednu kartu sa talona (npr. igrač ima u rukama 7 i pokupi 7 sa talona), ako nema ništa da pokupi baca jednu kartu.
 4. Ako dođe do greške u računanju, vraćaju se sve karte sa talona i izbacuje se karta sa kojom je pokušao da odnese.
 5. Vreme za razmišljanje 1-2min, po dogovoru.
 6. Karte koje ostanu na talonu po završetku igre, ne uzima ni jedan igrač.
 7. Manja deca mogu da koriste samo sabiranje i/ili oduzimanje, a špil se može prilagođavati samo na poznate brojeve.

Kako se koristi džoker?

 1. Džoker može da odnese sve karte sa talona koje su iste boje-znaka, bez izračunavanja.
 2. Džoker može da zameni bilo koji broj 1-9 (npr. 54-45=9, umesto 9 odneti džokerom.)
 3. Ako se džoker nađe na talonu, on menja bilo koju kartu 1-9, s tim što se prilikom objašnjavanja računske operacije kaže koju kartu menja džoker.

Kako se određuje pobednik?

Presečena karta sa početka igre je ključ:

 1. Ako je karta „ključ igre“ jednocifren broj, onda se prebrojavaju sve tražene cifre na bilo kom mestu u broju. (npr. „ključ igre“ je 1, a odnete karte su 1, 16, 21, zbir poena je 3, ako neka karta sadrži dve iste cifre ključa igre npr. 11, onda se one broje svaka za sebe tj. 2 poena). Džoker je jedan poen.
 2. Ako je karta „ključ igre“ dvocifreni broj, prebrojavaju se obe cifre u odnetim kartama. (npr. „ključ igre“ je 15, prebrojavaju se i 1 i 5. Ako su odnete karte 1, 16,35, 50, zbir poena je 4. Ako su odnete karte 15 i 51, zbir poena je 4)
 3. Ako je karta „ključ igre“ džoker, onda se prebrojavaju karte iste boje i znaka kao na džokeru.

Pobednik je onaj koji ima najviše poena, ako se igra u parovima zbrajaju se poeni.

Takmičarski turnir

Turnir se igra u pojedinačnoj konkurenciji, u parovima ili ekipno. Na turniru vreme za razmišljanje je ograničeno na 20 minuta po igraču, u toku jedne partije. Igrač kojem istekne vreme ima pravo da dovrši partiju tako što igra „brzopotezno“ razmišljajući najduže 10 sekundi. Ako nije uspeo da odigra za to vreme, dužan je da izbaci kartu i tako omogući nastavak igre. 

U pojedinačnoj konkurenciji igra se „jedan na jedan“ – takmičari se prijavljuju individualno. Takmičarski parovi određuju se žrebom. Igraju se tri „partije“ a pobednik se određuje tako što se sabiraju svi osvojeni poeni. U slučaju da je broj osvojenih poena isti igra se dodatna partija.

Turnir u parovima se organizuje tako što se igrači prijavljuju u parovima. Ostala pravila su ista kao u pojedinačnoj konkurenciji.

Ekipni turnir podrazumeva učešće ekipa koje broje 3 igrača. Svaki od igrača igra tri partije, po jednu sa svakim igračem iz protivničke ekipe. Pobednik je ekipa koja u svim odigranim partijama osvoji više poena.

Kreativne karte za odrasle

U igri za odrasle važe ista pravila kao u igri za decu, jedina razlika je u tome što se “ključ igre” odmah otvara, tako da se u startu zna koje karte donose poene. U skladu sa tim se kreira strategija igre.

Za razliku od igre za decu, u kojoj „sportska sreća“ igra važnu ulogu, ovde je njen uticaj znatno manji, a do izražaja dolaze matematičke veštine i sposobnosti, kao i veština strateškog planiranja.

Kreativna Matematika – Hazard za odrasle

Koriste se pravila igre za odrasle, s tim što se na početku presecanjem karata špil deli na dva dela, tj. “polušpila”. Igra se pojedinačno ili u parovima – najviše 4 igrača. Svakom igraču ili takmičarskom paru dele se karte iz njihovog „polušpila“. Time se isključuje mogućnost da neko ima bolje karte u rukama. 

Nakon podele karata svaki od igrača je dužan da „otvori“, to jest pokaže ostalim igračima 2 karte, dok 2 ostaju skrivene. Na taj način u prvi plan dolazi veština građenja strategije koja vodi ka ubiranju poena, a uticaj sreće se dodatno umanjuje.

Ova igra se ne preporučuje dok igrači u potpunosti ne ovaladaju veštinama osnovne igre za odrasle.

Kreativni niz – Za decu od 5 do 9 godina

U igri učestvuje od 2 do 5 igrača. Cilj igre je da se formira što duži niz brojeva. Niz čine najmanje 3 karte. Nizovi mogu da budu uzastopni, kao na primer 2, 3, 4, ili tablični (oni koji se koriste u tablici množenja) kao na primer 8, 16, 24. Deli se po 10 karata, „jedna po jedna“. U svakom krugu igrači uzimaju po redu jednu od preostalih karata, a zatim jednu izbacuju bez okretanja. Ako se potroše sve preostale karte, one koje su igrači izbacili se promešaju i igra se nastavlja. Igra se u krug dok neko od igrača ne poveže svih 11 karata u nizove. Kada se to dogodi pobednik dobija 10 (pozitivnih) poena, a ostali igrači prebrojavaju karte koje nisu u nizovima i za svaku dobijaju po 2 negativna poena.

Turnir se igra tako što se igrači takmiče da stignu do 30 poena. Ko prvi stigne, on je pobednik meča.

Pronađi zbir, razliku, količnik, proizvod – za decu od 8+ godina

U igri učestvuje od 2 do 4 igrača. Ne može se igrati u parovima. Igračima se deli po tri karte, a jedna karta se polaže na talon tako da se vidi broj. Igru započinje igrač koji deli tako što sledećem igraču određuje kojom računskom operacijom treba da izračunavanjem dobije broj koji se nalazi na karti koja je na talonu.

Na primer, ako izgovori reč „proizvod“ to znači da igrač koji igra sledeći treba da pomoću karata koje ima u rukama i karte sa talona izračunavanjem „pronađe“ proizvod. Npr. na talonu su dve četvorke, a u rukama imate 16. Izuzetno, ako je zadatak da se pronađe „količnik“, u tom slučaju je dozvoljeno da karta sa talona bude bilo koji elemenat matematičkog izraza – količnika, ne mora da bude „rezultat“. Na primer: ako je na talonu karta 81, igrač će dobiti partiju ako u rukama ima dve karte sa brojem 9 jer je 81 : 9 = 9. Ako niko nema traženi rezultat u prvom krugu, onda se uzima po jedna karta sve dok neko ne dođe do traženog rešenja. Igra je završena kada neko od igrača dođe do rešenja. 

Turnir meč se igra tako što pobednik igre dobija 10 poena, a poraženi dobijaju negativne poene, za svaku kartu u ruci po 1. Meč se igra na 50 dobijenih poena. 

Ova igra može biti dragocena za usvajanje i uvežbavanje svojstava računskih operacija.

Igre razvrstavanja i ređanja – za decu od 5 do 7 godina

Ako se dete upoznaje sa kartama pre nego što je savladalo brojeve, moguće je da razdvaja i grupiše karte na različite načine. Iz špila se izdvajaju karte sa brojevima prve desetice. 

Početno razvrstavanje vrši se prema znaku(krug, kvadrat, pravougaonik, trougao). Zatim se prelazi na razvrstavanje i grupisanje prebrojavanjem znakova, jer na kartama do 9 je animiran isti broj geometrijskih oblika kao što je broj karte. Time deca formiraju pojam broja. U daljem radu moguće je razvrstavanje u grupe po 4 karte (samo u okviru prve desetice) prema istobrojnosti znakova (npr. 4 karte istog broja,a različitih geometrijskih oblika).

Igre razvrstavanja mogu biti od posebne važnosti u ranom predškolskom periodu, onda kada je razvoj potencijala za učenje kod dece najintenzivniji. Smisao ovih igara je u uočavanju odeđenih odnosa i zakonitosti. Osim toga u ovom preiodu karte mogu odlično poslužiti i za uočavanje i razumevanje prostornih odnosa. U tu svrhu se poređaju izabrane karte i od dece se traži da uoče gde se šta nalazi: gore, dole, pored, ispod, iznad, u sredini, levo desno, i tako dalje.

Osnovni motiv organizovanja igara razvrstavanja i uočavanja odnosa je u osećaju uspeha i zadovoljstva kod dece. Ove igre mogu imati veliki značaj u početnom formiranju mišljenja i funkcionalnom razvoju potencijala za učenje. Njima se apstraktni matematički sadržaji pružaju na realnom životnom i iskustvenom nivou.

Igre upoređivanja – za decu od 5 do 7 godina

Nakon igara razvrstavanja moguće je preći na igre upoređivanja. Ovde je već moguće započeti sa aktivnostima tipa „veće nosi manje“ ili „manje nosi veće“. Naravno i ovde je neophodno izdvojiti iz špila odgovarajuće karte.

Kroz igre upoređivanja deca vrlo brzo uđu u suštinu brojeva. Nije neophodno govoriti o pojmu broja da bi se on usvojio. Pošto postoji mogućnost vizuelnog prebrojavanja elemenata u okviru prve desetice, deca će vrlo brzo uočiti potrebne odnose a samim tim i suštinu brojeva. 

Kreativne matematičke karte mogu se koristiti u redovnoj nastavi kao očigledno sredstvo koje matematičke sadržaje približava učenicima i čini ih lakšim za razumevanje.